• هر کُجا پا بنهی‌ حُسن وی‌ آنجا پیداست

 • هر کُجا سر بنهی‌ سجده‌ گه آن زیباست

 • همه سرگشته‌ ی‌ آن زلف چلیپای‌ ویند

 • در غم هجر رُخش، این همه شور و غوغاست

 • جُمله خوبان بَرِ حُسن تو سجود آوردند

 • این چه رنجی‌ است که گنجینه‌ی‌ پیر و بُرناست؟

 • عاشقان، صدرنشینان جهان قُدسند

 • سرفراز آنکه به درگاه جمال تو گداست

 • فارغ از ما و من است آنکه به کوی‌ تو خزید

 • غافل از هر دو جهان، کی‌ به هوای‌ من و ماست؟!

 • بر کن این خِرقه‌ی‌ آلوده و، این بت بشکن!

 • به در عشق فرود آی‌! که آن قبله‌نماست.