• آنکه دل بگسلد از هر دو جهان، درویش است

 • آنکه بگذشت ز پیدا و نهان، درویش است

 • خرقه و خانقه از مذهب رندان دور است

 • آنکه دوری‌ کُند از این و، از آن درویش است

 • نیست درویش که دارد کُله درویشی‌

 • آنکه نادیده کُلاه و، سر و، جان درویش است

 • حلقه‌ی‌ ذکر میارای‌! که ذاکریا است

 • آنکه ذاکر بشناسد به عیان، درویش است

 • هر که در جمع کسان دعوی‌ درویشی‌ کرد

 • به حقیقت، نه که با ورد زبان، درویش است

 • صوفی‌‌‌ای‌ کو به هوای‌ دل خود شد درویش

 • بنده‌ی‌ همت خویش است، چسان درویش است؟