💖میثاق خمینی را
با خامنه ای بستیم

تا لحظه جان دادن
با خامنه ای هستیم

💖هیهات از این موضع
کوتاه نمی آییم

💖با قوم ولی نشناس
ما راه نمی آییم

❤اللهم احفظ قائدنا الامام الخامنه ای❤