🌹گر کرب و بلا نبوده ایم، حال هستیم
گر شام بلا نبوده ایم، حال هستیم
🌹ای مردم عالم همگی گوش کنید
💖تا آخرخون مطیع رهبر هستیم💖

🌷اللهم احفظ قائدنا الامام الخامنه ای🌷