💠تا روز ظهور منتظر باید بود
💠نزدیک شده آمدن آن موعود
💠آن مرد که پرچم سپرد بر مهدی
💠سید علی خامنه ای خواهد بود

اللهم احفظ قائدنا الامام خامنه ای الی ظهور الحجه 💖