💠 پیر ما گـفت:
کہ ایران حَرَم فـاطمہ است
بےجہت نـیست
کہ در قـلـب جهان جا داریم
این هم از دولت زهـراست
کہ ما برسرمان
سایہ رهبرے حضرت آقا داریم